விடியவில்லை

Oct 7, 2013


எதை எடுக்க? எதை மறைக்க?

தெரியவில்லை

அவை உடைக்க, அது உரைக்க

உறைக்கவில்லை

வலு பிறக்க கழு இறக்க

முடியவில்லை

கரை உடைக்க, தளை அகற்ற

விடியவில்லை

Contact Form