Skip to main content

விடியவில்லைஎதை எடுக்க? எதை மறைக்க?

தெரியவில்லை

அவை உடைக்க, அது உரைக்க

உறைக்கவில்லை

வலு பிறக்க கழு இறக்க

முடியவில்லை

கரை உடைக்க, தளை அகற்ற

விடியவில்லை