"வெள்ளி" கவிதைகள்

Oct 5, 2015

"நீள இரவு   
நீயும் நானும்
களித்துக் கிடக்கையில்
கடவுள் வருவான்.
விரட்டிவிடு!”

“In to the yielding night 
Enriching you and me 
Enter the mighty God
 Phantom ‘like haunt it out”
“மாதரும் கண்டேன்.

 மாலைகள்
 மாறின கண்டேன்.
 நாணங்கள் விட்டு
கானங்கள் பாடி
போதையில் ஊறி
ஆடினர் கண்டேன்.
கோதையில் கட்டுண்டு
மட்டினை விட்டுண்டு
கொண்டதை விண்டவர்
கொட்டமும் கண்டேன்.
குடில் கண்டேன்.
கூடிய கூடலும்
கண்டேன்.
கூடலின் ஈடலில்
ஆடைகள் மாறிய
கோலமும் கண்டேன்.
அக்கரைப் பசுமை
வெம்மையில் குளித்து
இக்கரை யாவும்
கருகிடல் கண்டேன்.


“ஆழமது, கடலிலும் ஆழமாம்
அகலமது, புவியிலும் அகலமாம்
நெடியதிது, வானிலும் நெடியதாம்
கோதையது, கோடனொடு நட்பு”

“என்னருகில் நீ.
நீலமாய் தெரிவது,
வானமா?
பூமியா?”

***********************************************************************************

வெள்ளி நாவலில்  எழுதப்பட்ட கவிதைகள்.

Photos : http://nityamsingharoy.in/

Contact Form