புதியவை

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}}

{{posts[0].summary}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}}

{{posts[1].summary}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}}

{{posts[2].summary}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}}

{{posts[3].summary}}

{{posts[4].title}}

{{posts[4].date}}

{{posts[4].summary}}

{{posts[5].title}}

{{posts[5].date}}

{{posts[5].summary}}

ஏப்ரில் - குறுநாவல் - அத்தியாயம் 4

Aug 20, 2021

"அவன் முகத்தில் எல்லாமே தெரிந்தது. கோபம். குரூரம். இயலாமை. இகழ்ச்சி, வன்முறை. திருமண நிகழ்வுக்குச் செல்லும் சீமாட்டிபோல அவன் அவற்றை நக...

ஏப்ரில் - குறுநாவல் - அத்தியாயம் 3

Aug 20, 2021

“அந்தப் பூங்கா ஓர வாங்கிலில் அமர்ந்திருக்கும் தாத்தாவும் பாட்டியும் என்றாவது சண்டையிட்டிருப்பார்களா?”

ஏப்ரில் - குறுநாவல் - அத்தியாயம் 2

Aug 20, 2021

“ஒரு மின்னல் கோடு எங்கே போய் முடிவடைகிறது என்று எப்போதாவது கவனித்திருக்கிறீர்களா? அநேகமாக இன்னொரு மின்னலில் அது போய் முடியலாம். அல்லது தரையி...

ஏப்ரில் - குறுநாவல் - அத்தியாயம் 1

Aug 20, 2021

“காதல் உங்களைப் பூமியிலிருந்து தூரத்தே தள்ளி வைக்கும் வல்லமை கொண்டது. வெற்றியிலும் தோல்வியிலும்"

load more
no more posts

Contact Form