காதல் போகி

Oct 9, 2012
மேய்வது எல்லாமே மேய்க்கப்படுவதால்
மேய்க்கலாம் என்று மேயப்போனவன்!
மெய்யெனப் பெய்யும் மழையும்
பொய்யன மேனியாம்
பொன்னாம்,
பெண்ணாம்
பெண்ணாகரத்தில் இடைத்தேர்தலாம்!
கானல் நீராம் !
காட்சிப்பிழையாம்!
காதலியாம்!
போனதெல்லாம் கனவினைப்போல்
புதைந்தழிந்தே போனதாம்
போதாத கனவாம்!
பூமியும் பொய்யாம்!
படி தாண்டா பத்தினியாம்
படலை தாண்டிய பரமனாம்!
குஞ்சியழகும் கொடுந்தானை கோட்டழகும்
குமட்டுதாம்.
நெஞ்சத்து நல்லம்யாம்!
ஒரு போல்லாப்பும் இல்லையாம்!
புங்குடுதீவு புகையிலையாம்!
பொருள் தேடும் பூமியில்
அருள் தேடும் நெஞ்சமாம்!
போகமாம்,
மோகமாம்,
மோசமாம்
முப்பது நாளில் மாசமாம்!
முன்னூறே நாளில் போகியாம்! 

Contact Form