ஜேகே.வின் ‘பொண்டிங்’- கதை சொல்லும் விளையாட்டு

Nov 28, 2016
"பதாகை" இணைய இதழில் பொண்டிங் சிறுகதை பற்றி வெளிவந்திருக்கும் விமர்சனம்.

ஜேகே.வின் ‘பொண்டிங்’- கதை சொல்லும் விளையாட்டு

பொண்டிங் சிறுகதைக்கான சுட்டி

பொண்டிங்

நன்றி.

Contact Form