கந்தசாமியும் கலக்சியும் - வாசிப்பு அனுபவப் பகிர்வுகள்

Dec 21, 2016
கந்தசாமியும் கலக்சியும் நூல் வாசிப்பு அனுபவப் பகிர்வின்போது இடம்பெற்ற உரைகளின் தொகுப்பு.

சுபாசிகன்
கேதா
சகுந்தலா கணநாதன்
ஜூட் பிரகாஷ்
முருகபூபதிநிருஜன் - தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து
Contact Form