ஒரு முட்டாளும், இரண்டாயிரத்து நானூறு அறிவாளிகளும் - டெம்டேஷன்

Feb 19, 2015 19 comments

பாகம் 1  : டெம்டேஷன் கவிஞர் அமுதவாயன் ஒரு பெரிய பிழை விட்டிட்டன் காந்தாரி. Monday ...

ஏன் எண்ணெய் விலை குறைகிறது?

Feb 3, 2015 6 comments

கடந்த சில மாதங்களாகவே பெட்ரோல் ஸ்டேஷன்களை கடந்துசெல்லும்போதும் எழும் கேள்வி இது. நான்கைந்து மாதங்களுக்கு முன்னர் ஒரு டொலர் ஐம்பது சதம...

தீண்டாய் மெய் தீண்டாய் : ஓரம்போ

Jan 31, 2015 0 comments

நீர் திரண்டன்ன கோதை பிறக்கிட்டு ஆய்கோல் அவிர்தொடி விளங்க வீசிப் போதவிழ் புதுமலர் தெருவுடன் கமழ மேதகு தகைய மிகுநல மெய்தி -- மாங்குடி மருதன...

பிடித்ததும் பிடிக்காததும்- 2014

Jan 15, 2015 0 comments

  வட ஆர்க்டிக்ட் பிராந்தியத்தில் வசிக்கும் பழங்குடியினரிடையே நிலவும் நம்பிக்கை இது. எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் அவற்றினது குட்டி வடிவங்கள் உ...

A message from an ordinary Sri Lankan Tamil.

Jan 13, 2015 4 comments

Dear Sri Lankan Sinhalese, In the last few days, especially after the election result day there are two common opinions spreading...

load more
no more posts

Contact form